یاغفور...

*خدایا هرگاه دلم رفت تا محبت کسی را به دل بگیرد،تو او را خراب کردی

به هرکه وبه هرچه دل بستم ،تو دلم راشکستی

عشق هرکس را به دل گرفتم ،تو قرار ازمن گرفتی

تو این چنین کردی تا به غیراز تومحبوبی نگیرم 

وبه جز تو به کسی امید نبندم وجز در سایه توکل به تو،آرامش وامنیت احساس نکنم...

خدایا تو را شکر می کنم.

(شهید چمران)